Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

Allmänna villkor

Denna hemsida tillhör Pfizer AB ("Pfizer"). Hemsidan riktar sig till dig som arbetar inom vården och söker efter aktuell ICD-10-SE kod eller primärvårdskod. Informationen som finns på hemsidan är endast avsedd för läkare, sjuksköterskor eller annan kvalificerad fackperson inom hälsovården.

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder denna hemsida. Genom att använda denna sida, så bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker med användarvillkoren.


Pfizer kan komma att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor från tid till annan, så du bör emellanåt kontrollera dessa Allmänna villkor eftersom eventuella ändringar träder i kraft så snart de publicerats på denna hemsida.

Användning av hemsida:

Informationen på denna hemsida tillhandahålls endast som allmän information och i upplysningssyften. Tillgången till och användandet av informationen på denna hemsida är föremål för dessa Allmänna villkor. Genom att tillgå och använda denna hemsida accepterar du dessa användarvillkor utan begränsning eller reservationer. Du åtar dig att inte använda hemsidan i strid mot lag och att inte vidta några åtgärder som skadar, ingriper i eller avbryter tillgång till hemsidan eller dess funktioner eller som förhindrar andra användares nyttjande av hemsidan.

1. Innehåll.

Pfizer kommer vidta rimliga åtgärder för att hålla denna hemsida uppdaterad och för att dess innehåll skall vara fullständigt och korrekt, men lämnar inga garantier att så är fallet. Du är införstådd med och samtycker att användning av denna hemsida och dess innehåll sker på egen risk. Varken Pfizer eller någon annan som är eller har varit involverad i utvecklandet, produktionen eller distributionen av hemsidan kan hållas ansvariga för indirekta eller direkt skador som uppstått som en följd av tillgång till eller användande av denna hemsida, eller eventuella fel eller förbiseenden avseende dess innehåll. Denna begränsning inkluderar skador på din dator eller annan utrustning, inklusive skador p.g.a. virus.

2. Personuppgifter.

Pfizers respekterar integriteten hos dem som besöker dessa hemsidor.

När Du besöker denna hemsida lämnas viss information på Din dator, s k ”cookies”. Dessa cookies skickas tillbaka till hemsidans server när Du återvänder till hemsidan. Cookies berättar hur och när olika sidor på en hemsida besöktes och av hur många personer. Genom den information som Pfizer erhåller genom denna teknologi hoppas vi kunna förbättra vår hemsida. Därutöver samlar vår server automatiskt viss information om dig, såsom information om din IP-adress och ditt domännamn. Vi kan komma att använda denna information för att anpassa våra erbjudanden och presentationer, för att göra information lättare tillgänglig för dig och för att förenkla ditt användande av hemsidan. För mer information om cookies, besök Pfizers hemsida, www.pfizer.se – information om cookies.

3. Andras parters hemsidor och länkar.

Denna hemsida kan innehålla länkar eller referenser till hemsidor som drivs av andra än Pfizer, och över vilka Pfizer inte har någon kontroll. Sådana länkar tillhandahålls enbart för att underlätta för dig. Andra parters hemsidor kan även länka till denna hemsida. Pfizer ger inga garantier avseende informationen på andra parters hemsidor eller att informationen på dessa hemsidor är fullständig. Pfizer har inget ansvar för eventuella skador som uppstått p.g.a. dessa hemsidor eller dess innehåll. En länk till en annan hemsida från denna hemsida betyder inte att Pfizer rekommenderar eller godkänner innehållet på en sådan hemsida.

4. Medicinsk information.

Denna hemsida kan innehålla information avseende medicinska tillstånd. Sådan information ges endast för allmänna ändamål och är inte avsedd att ersätta rådgivning från läkare eller annan för ändamålet utbildad personal inom hälso- och sjukvården. Alla beslut avseende hantering och behandling av sådana tillstånd måste tas av en läkare eller annan för ändamålet utbildad personal inom hälso- och sjukvården, med beaktande av patientens personliga omständigheter.

5. Immateriella rättigheter.

Pfizers namn och logotypes är Pfizer ABs, eller annat bolags inom Pfizer-koncernen, registrerade varumärken och får inte användas utan Pfizers skriftliga samtycke. Otillåtet användande eller missbruk av dessa varumärken eller av annat material som tillhör Pfizer är förbjudet och kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen, brottsbalken eller annan lag eller föreskrift. De immateriella rättigheterna är mycket viktiga för Pfizer och Pfizer vidtar vid behov rättsliga åtgärder för att försvara dem.

6. Upphovsrätt.

Pfizer AB, eller annat bolag inom Pfizer-koncernen, äger alla upphovsrättigheter, patent, databaser, varumärken, designrättigheter, know-how och konfidentiell information och alla andra immateriella rättigheter, vare sig dessa utgör registrerade rättigheter eller inte, avseende denna hemsida, webbverktyg samt dess innehåll. Världshälsoorganisationen (WHO) innehar upphovsrätten till innehållet på hemsidan såvitt avser ICD-10-SE koderna samt förklarandetexten. Socialstyrelsen innehar upphovsrätten till den svenska versionen med tillhörande förklarande texter samt primärvårdskoderna KSH97-P med tillhörande förklarande texter.

Innehållet på denna hemsida får inte kopieras för annat än eget bruk och får därefter inte återkopieras, reproduceras eller på annat sätt vidaredistribueras. Vid kopiering för eget bruk bibehåller Pfizer samtliga immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, visa, ladda ner, distribuera, ändra, reproducera eller på annat sätt återge den information, eller delar av den information, som finns på denna hemsida, förutom då Pfizer givit ett uttryckligt skriftlig samtycke. Detta gäller oavsett om informationen återges i pappersform, i elektronisk form eller i annan form. Informationen som finns på denna hemsida skall inte tolkas som att Pfizer ger någon licens eller i övrigt ger någon immateriell rättighet till hemsidans användare eller någon annan.

7. Geografiska begränsningar.

Denna hemsida och dess innehåll är avsedd för användare i Sverige och följer svensk rätt. Även om information på denna hemsida är åtkomlig för användare utanför Sverige så är informationen endast avsedd för användare bosatta i Sverige. Andra länder kan ha lagar, myndighetskrav och medicinsk praxis som skiljer sig från den i Sverige. Pfizer förbehåller sig rätten att begränsa innehållet i www.diagnoskod.se till vissa personer, geografiska områden eller jurisdiktioner.

8. Tillämplig rätt.

Denna hemsida och dess information, ditt användande av hemsidan samt eventuella tvister med anledning av denna hemsida eller dess innehåll skall regleras av svensk rätt. Svenska domstolar skall ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå i samband med denna hemsida.

9. Övrigt.

Om delar av innehållet på denna hemsida skulle visa sig vara olagligt, utan rättsverkan eller ej verkställbart, skall detta inte påverka övrigt innehåll på hemsidan.

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu