Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

F90-F98

Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F90
Hyperaktivitetsstörningar
Perturbationes hyperkineticae
En grupp störningar som karakteriseras av tidig debut (vanligtvis under de första fem levnadsåren), bristande
uthållighet i aktiviteter som kräver kognitiva funktioner och en tendens att växla mellan olika aktiviteter utan
att slutföra någon av dem, tillsammans med desorganiserad, oplanerad och överdriven aktivitet. Tillståndet
kan vara förenat med flera andra abnormiteter. Hyperaktiva barn är ofta vårdslösa och impulsiva, de råkar
lätt ut för olyckor och hamnar ofta i disciplinproblem på grund av tanklöshet då det gäller att följa normer och
regler snarare än på grund av trots. I sitt förhållande till vuxna är de ofta socialt ohämmade, med brist på
normal försiktighet och blyghet. De är inte populära bland andra barn och blir ofta isolerade. Kognitiva
störningar ses ofta och specifika störningar i den motoriska och språkliga utvecklingen är vanliga. Sekundära
komplikationer omfattar asocialt beteende och dålig självkänsla.
Utesluter:
Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30-F39)
Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-)
Schizofreni (F20.-)
Ångestsyndrom (F41.-)
F90.-
Hyperaktivitetsstörning
Spara som favorit
F95
Tics
Tics
Syndrom där det dominerande draget är en eller annan form av tics. Tics är ofrivilliga, snabba,
återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser (oftast omfattande bestämda muskelgrupper) eller plötsliga ljud
utan uppenbart syfte. Tics upplevs som oemotståndliga men kan vanligtvis undertryckas för kortare eller
längre stunder. De förvärras vid belastning och försvinner under sömn. Vanliga motoriska tics innefattar
blinkningar, huvudkast, skulderryckningar och ansiktsgrimaser. Vanliga vokala tics innefattar harklingar,
hostningar, snörvlingar och väsanden. Vanliga komplexa tics (ekopraxi) kan innefatta hoppande, springande
eller slag mot den egna kroppen. Vanliga komplexa vokala tics innebär upprepningar av särskilda ord, ibland
sådana som är socialt oacceptabla och oftast obscena (koprolali).
F98
Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
under barndom och ungdomstid
Aliae perturbationes morum et emotionum praecipue in infantia et adolescentia
incipientes
En grupp heterogena störningar som karakteriseras av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt i
många avseenden. Några av tillstånden representerar väldefinierade syndrom men andra är inte mer än
symtomkomplex som inkluderas på grund av deras frekvens och koppling till psykosociala problem samt på
grund av svårigheten att inkorporera dem under andra syndrom.
Utesluter:
Frivilliga andningsuppehåll (R06.8)
Kleine-Levins syndrom (G47.8)
Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer (F51.-)
Tvångssyndrom (F42.-)
F98.0
Icke organisk enures
Spara som favorit
Icke organisk enures
Funktionell enures
Psykogen enures
Utesluter:
Enures (R32-)
F98.2
Matvägran hos spädbarn och barn
Spara som favorit
Matvägran under uppväxten
Matvägran hos barn
Utesluter:
Ätproblem (R638P)
F98.9P
Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad
Spara som favorit

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu